หลักสูตร 

 
สาขาวิชาการบัญชี
Bachelor of Business Administration Program in Finance

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถปฏิบัติงานได้ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รายละเอียด

การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
Industrial Management and Innovation

 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีการเชื่อมโยงความรู้และการจัดการนวัตกรรมไปสู่ภาคธุรกิจ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 
การตลาดมืออาชีพด้วยนวัตกรรม
Innovative Professional Marketing

 วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คือ มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กันไปทั้งทางด้านทฤษฎีทางด้านการตลาด ความมีคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมและประสบการณ์ที่เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพการตลาดผสมผสานกับความสามารถและความเข้าใจการใช้เครื่องมือนวัตกรรมการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างให้บัณฑิตของหลักสูตรเป็นเลิศในความสามารถและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการประกอบอาชีพและธุรกิจทางการตลาด

 
สาขาวิชาการเงิน 
Bachelor of Accountancy Program

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพการเงิน สามารถปฏิบัติงานได้ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รายละเอียด

 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชา ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเสริมสร้างการเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการส่งออกและนำเข้าที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจและองค์การ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รับผิดชอบต่อสังคม

 
 
สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration (Management)

 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ม่ความรอบรู้ในสาขาวิชาทางด้านการจัดการ โดยเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้นำที่มีการบริหารงานอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ