สาขาวิชาการเงิน 

สาขาวิชาการเงิน

  อาจารย์สมนึก  อัศดรวิเศษ (ประธานหลักสูตร)
  บธ.ม.(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   
   
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร 
  M.B.A.(Financial Management) Western Michigan Universit, USA.
  B.B.A.(Finance) Western Michigan University, USA.
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์บรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี
  บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
  บช.บ.(บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
   
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์ธีร์รัฐ  รัฐรวีฐากรณ์ (ลาศึกษาต่อ)
  บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   
 

 

 

  อาจารย์นิตยา  ลิ้มไพศาล
  วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม