สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการบัญชี

  ผศ.สุวรรณา  อินคล้าย (หัวหน้าสาขา)
  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  ผศ.จรรยา  ยอดนิล 
  บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  บ.บ.(การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
   
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์รุจิรัตน์  พัฒนะศรี
  บช.ม.(การบัญชีต้นทุน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   

 

  อาจารย์ ลาวรรณ์  อนันต์ชลาลัย
  บช.ม.(การบัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

    อาจารย์กฤษณี  เอี่ยมจรูญ
  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  บช.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
   

 

  อาจารย์ชลิตพันธ์  บุญมีสุวรรณ
  บบช.ม.(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์นุช  สัทธาฉัตรมงคล
  บช.ม.(การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม