สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 

สาขาวิชาการจัดการ

    อาจารย์ชรินพร  งามกมล
  พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  ผศ.สถาพร  ปิ่นเจริญ
  พบ.ม. (องค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    ผศ.ชัชราวรรณ  มีทรัพย์ทอง
  บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์ประนอม  ลอองนวล
  บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    ดร.นันทวุฒิ  ครุธา
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์มรกต  กำแพงเพชร
  บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม