สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการตลาด

    อาจารย์อรรถพล  ธรรมไพบูลย์(ห้วหน้าสาขา)
  M.Sc.(Marketing) Golden Gate University, USA.
  บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
   

 

    อาจารย์สุเมษ  เลิศจริยพร (ห้วหน้าสาขา)
  บธ.ม.(การจัดการตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  บธ.บ.(การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์ ดร.พวงชมพู  โจนส์ 
  Ph.D.(Marketing) Victoria University, Melbourne, Australia
  บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   

 

  อาจารย์เมธี  รัชตะวิศาล
  M.B.A.(Marketing) Oklahoma  City  University, USA.
  น.บ.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร์
  บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.บ.(การตลาด)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

    อาจารย์นิรมล  เจริญสวรรค์
  M.B.A.(General  Management) Oklahoma  City  University, USA.
  บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์วิโรจน์  รัตนสิงห์
  M.B.A.(Marketing) Oklahoma  City  University, USA.
  วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

    อาจารย์กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล
  บธ.ม (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ