สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่

    อาจารย์มธุรพจน์  ศรีโพนทอง (หัวหน้าสาขา)
  บธ.ม.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    ผศ.รุ่งฤดี  รัตนวิไล
  ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์ศิริวุฒิ รุ่งเรือง
  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  

  อาจารย์สุภาวดี  คุ้มราษฎร์
  Master of International Business (Global MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์นราภรณ์ ธรรมดี
  Master of Arts International Business, Anglia Ruskin University, Cambridge, U.K.
  Master of Business Administration, Assumption University, Bangkok, Thailand.
  Bachelor of Arts Business English, Assumption University, Bangkok, Thailand.
  ข้อมูลเพิ่มเติม