สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

  อาจารย์ ดร.แววมยุรา  คำสุข (ประธานหลักสูตร)
  ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   วท.บ.(วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  ผศ.ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์
  ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศศ.บ.(ศิลปกรรม) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์ ดร.วิชุตา  อยู่ยงค์ 
  Ph. D (Environmental Engineering) RMIT University, Australia
  วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วศ.บ.(วิศวกรรมพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์มาริสสา  อินทรเกิด
  วท.ม.(วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  

  อาจารศักชัย  อรุณรัศมีเรือง
  บบธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์ทัศนีญา  ผิวขม
  บธ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.บ.(เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม