สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

  อาจารย์ ดร.แววมยุรา  คำสุข (ประธานหลักสูตร)
  ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   วท.บ.(วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์มาริสสา  อินทรเกิด
  วท.ม.(วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์ ดร.วิชุตา  อยู่ยงค์ 
  Ph. D (Environmental Engineering) RMIT University, Australia
  วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วศ.บ.(วิศวกรรมพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารศักชัย  อรุณรัศมีเรือง
  บบธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  ผศ.ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์
  ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศศ.บ.(ศิลปกรรม) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  

    อาจารย์ทัศนีญา  ผิวขม
  บธ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.บ.(เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม