สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ 

  ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ (หัวหน้าสาขา)
  ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์อดุลย์  นงภา
  วท.ม.(การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์ณภัทร ศรีนวล
  M.LogMan. (Logistic Management) The University of Sydney, Australia 
  M.Eng. (Engineering Management) University of Wollongong, Australia
  วศ.บ.(วิศวอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

 

    อาจารย์รพี อุดมทรัพย์
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา เทคโนโลยีวัสดุ
  วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
  ข้อมูลเพิ่มเติม
   

 

    อาจารย์ธนวัฒน์ เดชปรอท
  วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วศ.บ.(วิศวกรรมสำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย