หลักสูตรธุรกิจจีน 

สาขาวิชาธุรกิจจีน

    อาจารย์สุชาติ  วัฒกานนท์ (ประธานหลักสูตร)
  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
   
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์ธนพิชญ์  ภู่สว่าง
  บธ.ม.(การตลาด) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเอเชียน
  สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยยูนนาน นครคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   
   

 

    อาจารย์ศุภรัตน์  ปรัชญาวาทิน
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตร"จีนในระบบเศรษฐกิจโลก"วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
   
   

 

    อาจารย์สุชารัตน์  กู้เกียรติสกุลมั่น
  บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  Master of Business Administration, Webster University, China
   
   

 

    อาจารย์อัญชลี  สมบูรณ์ (ลาศึกษาต่อ)
  BE.(International Economics and Trade) University of International Business and Economics
  Chinese Speakers of Other Languages (Callege of Chinese Language and Culture)BEIJING  NORMAL  UNIVERSITY
   
   

 

  อาจารย์ศักดิ์ชัย  รัตนปกรณ์ 
  MB.A.(บริหารธุรกิจ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
  คอ.บ.(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  นบ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช
   

 

    อาจารย์ปรียา เตียงธวัช
  MBA. University of International Business and Economics, Beijing Campus, China
  B. Sc. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม