หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรนานาชาติ

    อาจารย์ ดร.อาภรณ์  ภู่เผือก (ประธานหลักสูตร)
  D.B.A. (International Business) Pacific States University, USA.
  วท.บ.(การจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  คบ.(การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    Ms.Zhao  Jingyan
  Master of Science in Financial Management and Investment Analysis, Exeter University, U.K.;
  Master of Business Administration in Information Technology Management, Assumption University, Thailand
  Bachelor of Business Administration in Finance Banking and Credit, Assumption University ,Thailand
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    Mr.Conrado Aquino
  MBA. (Management and Human Resources) University of Sto.Tomas, Philippines
  BSBA. (Management and Human Resources) Ateneo de Davao University, Philippines
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์อุรุพงษ์ ไสยรัตน์
  MBA. (Business Administration) Shanghai University, China
  ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ (จีน) หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์เจริญรัตน์  เบญจรัตนาภรณ์
  M.B.A. (General Management) University of Wollongong, Australia
  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์