การจัดการมหาบัณฑิต (MM) 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)

  อาจารย์ ดร.สิทธิโชค  สินรัตน์
  ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  Mini MBA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์ ดร.พิมสิริ  ภู่ตระกูล
  Ph.D. (Development Administration) National Institute of Development Administration
  M.B.A. (Marketing) La Salle University, USA.
  ศ.บ.(การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์ ดร.พิษณุ  วรรณกูล
  D.B.A.(Business Administration) Ateneo de Davao University, Philippines
  วท.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยคำแหง
  วท.บ.(อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
   

 

    อาจารย์ ดร.ชีระวิทย์  สุรีรัตนันท์
  ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยข่อนแก่น 
  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Course work)
  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   

 

    อาจารย์ ดร.คมสัน  สนองพงษ์
  ปร.ด. (Computer and engineering management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ ม.สงขลานครินทร์