เจ้าหน้าที่ 

 

     
 

นางสาวคมคาย ศรีเปารยะ (เลขาคณะบริหารธุรกิจ)

 
     

นางสาวฉวีวรรณ แย้มโกมล

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนถาวร

นายนพพร หิรัญสุข

     

นายหฤษฎ์ โตพันธุ์

 

นางสาวขนิษฐา อับดุลกะเด