โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน“กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมไหว้พระ” และการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและ/หรือผ้าจีน 

ข่าวกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน“กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมไหว้พระ”และการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและ/หรือผ้าจีน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

 

  .