การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom

แผนกพัฒนาการเรียนการสอน สำนักพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน  2560 เวลา 09.00 - 12.00  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และขอให้ทางคณะฯ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ให้สำนักพัฒนาวิชาการ  ภายในวันที่ 14 กันยายน 2560

เอกสารที่ส่งมาประกอบด้วย

1. เอกสารขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom”

2. เอกสารรายละเอียดโครงการและกำหนดการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom”

3. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

4. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ