โครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง" สร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม