โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร คณะ/หน่วยงาน   คณะบริหารธุรกิจ

 

คณะได้มีการดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในโครงการครบทุกด้านในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 4 อาคารอำนวยการ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  .