การใช้ฐานข้อมูลวารสารธุรกิจปริทัศน์ 

การใช้ฐานข้อมูลวารสารธุรกิจปริทัศน์

 การใช้ฐานข้อมูลวารสารธุรกิจปริทัศน์

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab B อาคารบรรณสาร

มหาวิทาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงานที่จัด คณะกรรมการวารสารธุรกิจปริทัศน์ วิทยากร อ.ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร        กลับ