ความก้าวหน้าและความท้าทายบนเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ( Belt Road Initiative) 

ความก้าวหน้าและความท้าทายบนเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ( Belt Road Initiative)

ความก้าวหน้าและความท้าทายบนเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ( Belt Road Initiative) 

หลักสูตรธุรกิจจีน คณะบริหารธุรกิจ ได้ไปเข้าร่วมการประชุม, สัมมนา, ดูงานหรือฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง ความก้าวหน้าและความท้าทายบนเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ( Belt Road Initiative) ท่ามกลางสถานการณ์การค้าโลก ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561   รวมระยะเวลา 1 วัน หน่วยงานที่จัดการประชุม, สัมมนา, ดูงานหรือฝึกอบรม ครั้งนี้คือ ธนาคารกรุงเทพฯ มหาชนจำกัด

 

วิทยากรผู้บรรยายมีดังนี้

1.               H.E. Mr. Lyu Jian   เอกอัครราชทูตสาธรณรัฐประชาชนจีนแห่งประเทศไทย

2.               Dr. Jonathan Choi ประธานสภาหอการค้าจีนฮ่องกง, ประธานกลุ่มบริษัทซันวาห์

3.               คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนากุล ที่ปรึกษาอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

4.               Mr. Gao Yao Song  ที่ปรึกษาอาวุโส ตลาดกลางการค้าเพชรเชียงไฮ้

 

5.               Associate Professor  Ren Yuan Zhe คณะกรรมการทูตและการบริหารด้านต่างประเทศของจีน

 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการประชุม, สัมมนา, ดูงานหรือฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

เอกสารเพิ่มเติม

 

 

.