สรุปงานสัมมนา Event Professional Pullman Bangkok Hotel 

สรุปงานสัมมนา Event Professional Pullman Bangkok Hotel

 สรุปงานสัมมนา Event Professional

Pullman Bangkok Hotel

15-16 สิงหาคม 2561

ในอดีตงานอีเวนต์ (Event) ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงอย่างทุกวันนี้แต่งานอีเวนต์เป็นส่วนหนึ่งของงสังคมมนุษย์ (Human social fabric) มาตลอด อ้างอิงจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ถูกขุดพบซึ่งแสดงให้เห็นถึงพิธีกรรม และพิธีการพิเศษที่จัดขึ้นโดยมนุษย์ถ้าเมื่อ 60,000-70,000 ปีมาแล้ว ซึ่งถือเป็นมนุษย์ในยุคแรกของประวัติศาสตร์งานอีเวนต์ทางการเมืองและศาสนาอยู่ร่วมกับชีวิตของผู้คนมาตลอด ช่วงอารยธรรมโบราณของอียิปต์ ชนเผ่ามายัน ชาวจีนยุคโบราณ และอีกหลาย ๆ อารยธรรม โบราณของโลก โดยงานพิธีการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์จนถึง ยุคกลาง และอารยธรรมในยุคสมัยใหม่มาอย่างต่อเนื่องการจัดงาน อีเวนต์ จึงเป็นสิ่งหล่อหลอม วัฒนธรรม สังคม ชนชาติที่หลากหลาย และอารยธรรมของมนุษย์ การดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์นั้น ควรศึกษาถึงประวัติศาสตร์ เพราะจะทาให้เราเข้าใจว่าเราคือใคร มีรากเหง้าจากที่ไหน นอกจากนั้นงานอีเวนต์ยังเป็นงานที่ทาให้ให้เกิดความรู้สึกด้านจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์ได้อีกด้วย หัวใจของการจัดงานอีเวนต์ที่ดีนั้นต้องสื่อสารกับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้ ผู้จัดต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อปรับอีเวนต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัย

เอกสารเพิ่มเติม