การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน 

การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน

 

การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถานที่ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทรธิราช

หน่วยงานที่จัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยากร

1. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. น.ส. นุชนภา รื่นอบเชย ผอ.สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม