ข้อมูล
ข้อมูล คือ ความจริงที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้จัดสรรให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ

สารสนเทศ
สารสนเทศ  คือ ข้อมูลที่จัดให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น การจัดเรียง การคำนวณผลรวมของข้อมูล

ความรู้
ความรู้  มีความหมายที่ลึกกว่าข้อมูล และสารสนเทศ ความรู้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ความเข้าใจ การตีความหมายจากสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อมที่เฉพาะ สรุปได้ว่าความรู้ คือส่วนผสมของประสบการณ์ ความเข้าใจอย่างลึกซื้ง สารสนเทศที่สอดคล้องกับบริษัท และรวมถึงความเชื่อ ซึ่งฝั่งอยู่ในตัวบุคคล การดำเนินงาน สิ่งของ และเอกสาร

การจัดการความรู้
การจัดการความรู้  คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การรวบรวมความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการความรู้ (การสร้างความรู้  การยึดจับความรู้ การแบ่งปันความรู้  การถ่ายทอดความรู้ การตรวจสอบความรู้ การนำความรู้ไปใช้ และการจัดเก็บความรู้) ประกอบด้วยหลายกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีลำดับขั้น