1. โครงการสำรวจและจัดทำทำเนียบความเชี่ยวชาญของคณะบริหารธุรกิจ
หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้ คือ การเสริมความรู้ให้กับบุคลากร และองค์กรเพื่อนำไปสร้างเป็นองค์ความรู้ที่ใช้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมในกระบวนการความรู้ องค์กรควรมีการสำรวจสถานะความรู้ขององค์กร เพื่อหาประเด็นความเชี่ยวชาญที่ในองค์กรมี เพื่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร และดำเนินกิจกรรมสรรหา และเพิ่มพูนความรู้ให้กับองค์กรในหัวข้อที่บกพร่องต่อไป

2.   โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร
คือกิจกรรมเพิ่มขยายฐานความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมขององค์กร โครงการนี้จะประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม คือ
1)กิจกรรมการเรียนรู้จากภายนอกองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
2)เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อได้รับความรู้เพิ่มเติมจากภายในองค์กร

3.  โครงการผลิตเอกสารองค์ความรู้
ความรู้สามารถจำแนกได้เป็น 2 ชนิดหลัก คือ ความรู้แบบเป็นนามธรรมฝั่งอยู่ในตัวบุคลากร กระบวนการทำงาน หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร และความรู้ในรูปแบบของวัตถุต่าง ๆ เช่นสิ่งพิมพ์ สื่อต่าง ๆ และไฟล์อีเล็กทรอนิกส์ ซึ่งความรู้ในประเภทที่สอง คือ ความรู้ที่แสดงอย่างชัดเจนให้บุคลากรนำไปใช้ และเป็นแหล่งความรู้ขององค์กร ดังนั่นคณะกรรมการจัดการความรู้จึงวางแผนที่จะมีการนำความรู้ขององค์กรมาผลิตเป็นเอกสารเพื่อการเผยแพร่แกบุคลากรในคณะและผู้สนใจ เพื่อส่งเสริมกระบวนการใช้องค์ความรู้ และการดำรงรักษาความรู้ให้เป็นความรู้ขององค์กร (Organizational knowledge) โดยจัดทำหนังสือสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะ และ หนังสือในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะเผยแพร่บนเวปไซด์ของคณ