สาขาวิชาการจัดการ
 
Home
เกี่ยวกับสาขา
หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
อาจารย์ผู้สอน

 เกี่ยวกับสาขา

  หลักสูตรการจัดการมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ในด้านการบริหารองค์กรที่มีความสอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

 

วิธีการเรียนการสอน

แนวทางในการประกอบอาชีพ

     การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฏีและจากกรณ๊ศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานภายนอกสถานที่อีกด้วย

  •  องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลูกค้าสัมพันธ์ การเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว

Home | เกี่ยวกับสาขา | หลักสูตร 4 ปี | หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง | คุณสมบัติผู้สมัคร | อาจารย์ผู้สอน

This site was last updated 03/10/48