หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

 


 • ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การตลาด)

  • ชื่อย่อ (ภาษไทย) : บธ.บ. (การตลาด)

  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administrator (Marketing)

  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

   

 • ชื่อหลักสูตร
  • (ภาษาไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

  • (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Business Administration Program in Marketing

โครงสร้างหลักสูตร   

ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตดังนี้

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 13 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาพลานามัย 2 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาแกน  60 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30  หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

 •  รายวิชา   [หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ฝึกงาน) ]

  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

    • GE    1003 โลกทัศน์กับการดำเนินชีวิต 3(3/3-0-0)

   • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

    • GE   1013 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน 3(3/3-0-0)

   • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

    • CS   1033 หลักคอมพิวเตอร์ 3(2/2-1/2-0)

    • GE   1022 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 2(2/2-0-0)

    • GE   1032 วิทยาศาสตร์กับสังคม 2(2/2-0-0)                                               

    • MA  1033 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3/3-0-0)

    • ST   1053 สถิติเบื้องต้น 3(3/3-0-0)

   • กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า     9     หน่วยกิต

    • GE   1043   ภาษาไทยกับการสื่อสาร 3(3/3-0-0)

    • GE   1053   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0)

    • GE   1063   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0)

   • กลุ่มวิชาพลานามัย ไม่น้อยกว่า     2     หน่วยกิต

   • GE   1072   สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1/1-1/2-0)

  • หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   105    หน่วยกิต

   • กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า    60    หน่วยกิต

    • AC   1203 หลักการบัญชีขั้นต้น 1 3(3/3-0-0)*

    • AC   1213  หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3/3-0-0)*

    • AC   3133  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0)*

    • BA   1103   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3/3-0-0)

    • BA   2103  กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0)

    • BA   2133  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3/3-0-0)

    • BA   2143  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3/3-0-0)

    • BA   3143  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3/3-0-0)

    • BA   3153  การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)

    • BA   3413  โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2/2-1/2-0)

    • BA   4103  การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0)

    • BA   4113  การภาษีอากร 3(3/3-0-0)

    • EG   2513  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น 3(3/3-0-0)

    • EG   2523  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0)

    • FN   1603  การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0)

    • IT    3873  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0)

    • MG  1303   องค์การและการจัดการ3(3/3-0-0)

    • MG  4013  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3/3-0-0)

    • MK  1503  หลักการตลาด 3(3/3-0-0)

    • ST   2053  สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0)

   • วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต

    • MK   2503      พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3/3-0-0)

    • MK   2513      การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3/3-0-0)

    • MK   3503      การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย 3(3/3-0-0)

    • MK   3513      การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3/3-0-0)

    • MK   3523      การจัดการการขาย 3(3/3-0-0)

    • MK   3533      การวิจัยการตลาด 3(3/3-0-0)

    • MK   3563      การค้าปลีกและการค้าส่ง 3(3/3-0-0)

    • MK   4523      การจัดการการตลาด 3(3/3-0-0)

    • MK   4533      การตลาดระหว่างประเทศ 3(3/3-0-0)

    • MK   4553      สัมมนาการตลาด 3(3/3-0-0)

   • กลุ่มวิชาเอกเลือก  * *  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

    • MK   2523      การตลาดทางตรง 3(3/3-0-0)

    • MK   3473      การส่งเสริมการขาย 3(3/3-0-0)

    • MK   3483      ศิลปการขาย 3(3/3-0-0)

    • MK   3543      การจัดซื้อ 3(3/3-0-0)

    • MK   3593      การกระจายตัวสินค้า 3(3/3-0-0)

    • MK   4513      การพยากรณ์การขาย 3(3/3-0-0)

    • MK   4563      การจัดการเพื่อการส่งออกและการนำเข้า 3(3/3-0-0)

    • MK   4573      การตลาดบริการ  3(3/3-0-0)

    • MK   4583      การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)

    • MK   4593      การตลาดสินค้าเกษตร 3(3/3-0-0)

    • นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเลือกเรียนวิชาโท ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน  15 หน่วยกิต

   •  กลุ่มวิชาโท    สาขาวิชาการตลาด

    • นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาการตลาดเป็นวิชาโท   ต้องศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาการตลาดไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิตตามเงื่อนไขดังนี้

    • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาการตลาดเป็นวิชาโทต้องศึกษาวิชาการตลาด   ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

    • นักศึกษาคณะอื่น ๆ นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาการตลาดเป็นวิชาโท   จะต้องศึกษาวิชา MK  1503  หลักการตลาด   และศึกษาวิชาการตลาดในกลุ่มวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

  • หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต

   • ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

   * เพิ่มชั่วโมงฝึกปฏิบัติจำนวน 2 ชั่วโมงต่อรายวิชาต่อสัปดาห์  ในโครงการเสริมทักษะวิชาชีพบัญชี

  **   นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโททั้งในคณะและนอกคณะ  สามารถเลือกเรียนวิชาโทที่แต่ละสาขากำหนดขึ้นได้   โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเรียนกลุ่มวิชาโทที่สาขาได้กำหนดไว้  และมีจำนวนหน่วยกิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต   ทั้งนี้ให้เลือกเรียนแทนกลุ่มวิชาเอกเลือก