หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทลัยพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก : ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ชุติระ ระบอบ. (2543) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแบบแผนการบริโภคขอ ครอบครัวจำแนกตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
 • ชุติระ ระบอบ. (2544) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวกล้องของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • ชุติระ ระบอบ. (2548) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • ชุติระ ระบอบ. (2549) การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มพูนคุณลักษณะด้านจิตพิสัยเพื่อเข้าสู่อาชีพ. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2549) ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2549.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2552) การประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2552. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ. (2553) งานวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับจีน. กรุงเทพ ฯ : สำนักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
 • ชุติระ ระบอบ และ คณะ. (2553) ประวัติและพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ทางน้ำในสยามประเทศ. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2554) การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถาน ประกอบการ เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน. สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2555) ศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ. (2555) งานวิจัย โครงการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร แปรรูป OTOP จังหวัดนครนายก. กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันในการทำงานกับ การออกจากงาน ของพนักงานด้านโลจิสติกส์การจัดเตรียมอาหารสำหรับสายการบินจากการจัดจ้างภายนอก. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2557) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2557-2561. สมุทรปราการ. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2557) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการ ชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2559) โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ อุตสาหกรรม) (พ.ศ. 2552) สมุทรปราการ : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2559) โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) สมุทรปราการ : คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ)
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2559) โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ ธุรกิจจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) สมุทรปราการ : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) วิจัยในชั้นเรียน
 • ชุติระ ระบอบ. (2547) กิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการประเมินระหว่างเรียน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ชุติระ ระบอบ. (2548) การปรับปรุงผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำด้วยวิธีการ เรียนรู้ แบบร่วมมือ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ชุติระ ระบอบ. (2557) การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนวงจรคุณภาพ (PDCA) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา LM 2013 การจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ชุติระ ระบอบ,อดุลย์ นงภา,บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี (2015),การพัฒนาสู่อาชีพอิสระของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 7 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558,หน้า 75-97
 • ชุติระ ระบอบ,ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์, คมสัน สนองพงษ์, (2016), โซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศจีน, วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559, หน้า199-214
 • ชุติระ ระบอบ,อดุลย์ นงภา,และณภัทร ศรีนวล,(2017),วิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(หลักสูตรปรับปรุง 2554) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 1 ,มกราคม – มิถุนายน 2560,หน้า107-124
 • ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตน์, พิมสิริ ภู่ตระกูล, พิษณุ วรรณกูล, อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน,(2017),การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า249-267
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • ชุติระ ระบอบ, สิทธิโชค สินรัตน์, ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล,พิมสิริ ภู่ตระกูล,(2018),วิจัยประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
 • ประนอม ลอองนวล, เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์, แววมยุรา คำสุข, ชุติระ ระบอบ, สุวรรณา อินคล้าย, ลั่นทม จวนจวบทรง, ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, ชรินพร งามกมล, ทรรศจันทร์ ปิยะตันติ, พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, นิตยา ลิ้มไพศาล (กรกฎาคม 2561.),ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ,ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2561(295 หน้า) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชุติระ ระบอบ, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2019),ภาครัฐกับลู่ทางการส่งเสริมปลาสลิดบางบ่อผ่านทางนโยบายเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า870-880
 • ชุติระ ระบอบ, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์, ชณิชา หมอยาดี,(2019),อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 901-911
 • พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา,ชุติระ ระบอบ, แววมยุรา คำสุข,นันทวรรณ บุญรักษา,อภิญญา ไกรสำโรง, พิษณุ วรรณกูล,(2018),สำรวจความต้องการของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรปราการด้านการศึกษาและฝึกอบรม,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 157-176
 • ชุติระ ระบอบ, ชณิชา หมอยาดี,พรวิสา ทาระคำ และอภิญญา ไกรสำโรง,(2019),ทัศนคติของผู้ให้บริการในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 213-230
 • ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล, พรวิสา ทาระคำ, อภิญญา ไกรสำโรง. ชณิชา หมอยาดี,พัชรา โพชะนิกร,(2019),การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาธารณรัฐประชาชนจีน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 198-215
 • ชุติระ ระบอบ,ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,ชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรกูล,มงคล ยุพัฒน์,(2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 147-167
 • ชุติระ  ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,พัชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรณกูล, มงคล ยุพัฒน์, (2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563, หน้า 147-167
 • บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชุติระ ระบอบ, พิษณุ วรรณกูล, มงคล ยุพัฒน์ และกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2564),นโยบายเกษตรแปลงใหญ่กับบริบทของเกษตรกรปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564, หน้า 130-149


 • ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีวัสดุ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : วท.ม.(การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สิทธิโชค สินรัตน์,ณภัทร ศรีนวล,อดุลย์ นงภา,รพี อุดมทรัพย์,(19-23 ตุลาคม 2560),ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ทางธุรกิจต่อการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในด้านโลจิสติกส์,การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17,ตุลาคม2560,หน้า 337-343
 • ศิริลักษณ์ คาโสจันทร์, อดุลย์ นงภา, รพี อุดมทรัพย์,(มีนาคม 2561),การปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 1221-1230
 • สลิสา พึ่งพุทธิกานต์, อดุลย์ นงภา และรพี อุดมทรัพย์,(มีนาคม 2561),การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 1290-1300
 • มาริษา บุตรบุญเรือง,อดุลย์ นงภา,รพี อุดมทรัพย์,(23 มีนาคม 2561),การลดความสูญเสียการจ่ายชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิตหุ้มเบาะรถยนต์,การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3,มีนาคม 2561,หน้า 419-421
 • สิทธิโชค สินรัตน์,รพี อุดมทรัพย์,อดุลย์ นงภา,ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์,(2018),ความสำคัญของปัจจัยการจัดการที่มีผลต่อการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง,การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,พฤศจิกายน 2561,หน้า 431-437
 • สิทธิโชค สินรัตน์,รพี อุดมทรัพย์,อดุลย์ นงภา,ณภัทร ศรีนวล,(2018),ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลดต้นทุนในการกระจายสินค้าของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า,การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พฤศจิกายน 2561,หน้า 438-444
 • รพี อุดมทรัพย์,สิทธิโชค สินรัตน์,ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์,อดุลย์ นงภา,(2019),การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของศูนย์กระจายสินค้าด้วยการประเมินปัจจัยชี้วัดด้านทระพยากรและความสามารถ การให้บริการโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพ,การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเชียงใหม่,กุมภาพันธ์ 2562
 • นันทวรรณ บุญรักษา, รพี อุดมทรัพย์,ศิริวุฒิ รุ่งเรือง,(2019),การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้งเชิงวิเคราะห์ในการตัดสินใจคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า821-833
 • Teerat Ratrawetakorn,Rapee Udomsap,Conrado Aquino,(2018),The Important Parts of International E-Commerce Business,Focusing on B2B,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 265-280
 • ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, พิมสิริ ภู่ตระกูล, รพี อุดมทรัพย์, รุ่งฤดี รัตนวิไล, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง, สถาพร ปิ่นเจริญ,(2019),นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ,หน้า 232-246
 • Napat Srinual, Jorn Mehnen, and Rapee Udomsub,(2020),Multi Criteria Supplier Selection from Social Aspects in Thai Tyre Rubber Industry,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 168-187
 • นันทวรรณ บุญรักษา,อัญชลี สมบูรณ์ และรพี อุดมทรัพย์, (2564), โดรนนวัตกรรมเปลี่ยนโฉมวงการโลจิสติกส์, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8


 • บธ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2561)
 • บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2557)
 • นันทวรรณ บุญรักษา, รพี อุดมทรัพย์,ศิริวุฒิ รุ่งเรือง,(2019),การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้งเชิงวิเคราะห์ในการตัดสินใจคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า821-833
 • พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา,ชุติระ ระบอบ, แววมยุรา คำสุข,นันทวรรณ บุญรักษา,อภิญญา ไกรสำโรง, พิษณุ วรรณกูล,(2018),สำรวจความต้องการของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรปราการด้านการศึกษาและฝึกอบรม,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 157-176
 • นันทวรรณ บุญรักษา,อัญชลี สมบูรณ์ และรพี อุดมทรัพย์, (2564), โดรนนวัตกรรมเปลี่ยนโฉมวงการโลจิสติกส์, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8


 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เชียงใหม่
 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ม.เชียงใหม่ • ปริญญาตรี : B.B.A (Bachelor of Business Administration) ม.ธุรกิจบัณฑิต
 • ปริญญาโท : Master of Science (Integrated Supply Chain Management) ม.ธุรกิจบัณฑิต • ปริญญาตรี : บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส์) ม.รามคำแหง
 • Doctor of Business Administration D.B.A.Central South University, China

งานวิจัย

 • ชุติระ ระบอบ, อดุลย์ นงภา, พัชรา โพชะนิกร (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันในการทำงานกับการออกจากงานของพนักงานด้านโลจิสติกส์การจัดเตรียมอาหารสำหรับสายการบินจากการจัดจ้างภายนอก
 • ชุติระ ระบอบ , อดุลย์ นงภา , ศักชัย อรุณรัศมีเรือง ,พัชรา โพชะนิกร วิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรปรับปรุง 2552

งานวิจัยในชั้นเรียน

 • พัชรา โพชะนิกร 2555 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบในกระบวนการโซ่อุปทาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีการศึกษา 2555

บทความวิชาการ

 • Patchara Phochanikorn and Chutira Rabob, (2014) The Relationship between Motivation and Employee Engagement on Turnover of Logistics Airline Food Service Employee from Outsourcing, Business Review, 6(2): 25-41.
 • Patchara Phochanikorn and Chunqiao Tan, (2018). Barriers analysis for reverse logistics in Thailand’s palm oil industry using fuzzy multi-criteria decision-making method for prioritizing the solutions. Granular Computing5(4), 419-436.
 • Patchara Phochanikorn and Chunqiao Tan. (2019). An Integrated Multi-Criteria Decision-Making Model Based on Prospect Theory for Green Supplier Selection under Uncertain Environment: A Case Study of the Thailand Palm Oil Products Industry. Sustainability, 11(7): 1872.
 • Patchara Phochanikorn and Chunqiao Tan, (2019). A New Extension to Multi-Criteria Decision-Making model for Sustainable Supplier Selection under Intuitionistic Fuzzy Environment: A Case Study of the Thailand Palm Oil Products Industry. Sustainability, 11(19): 5413
 • ชุติระ  ระบอบ,  ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล, พรวิสา ทาระคำ, อภิญญา ไกรสำโรง,        ชณิชา หมอยาดี,  พัชรา โพชะนิกร, (2562), การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาธารณรัฐประชาชนจีน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 198-215.
 • ชุติระ ระบอบ ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์ บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี ชณิชา หมอยาดี มรกต กำแพงเพชรกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล อัญชลี สมบูรณ์ พัชรา โพชะนิกร พิษณุ วรรณกูล และ มงคล ยุพัฒน์ .(2564). การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 147-167.


 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท : Master of Logistics Management(Logistics)University of Sydney
 • ณภัทร ศรีนวล, อดุลย์ นงภา, สิทธิโชค สินรัตน์, แววมยุรา คำสุข, พิมสหรา ยาคล้าย,(2016),การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559,หน้า75-90
 • ชุติระ ระบอบ,อดุลย์ นงภา,และณภัทร ศรีนวล,(2017),วิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(หลักสูตรปรับปรุง 2554) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 1 ,มกราคม – มิถุนายน 2560,หน้า107-124
 • สิทธิโชค สินรัตน์,ณภัทร ศรีนวล,อดุลย์ นงภา,รพี อุดมทรัพย์,(19-23 ตุลาคม 2560),ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ทางธุรกิจต่อการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในด้านโลจิสติกส์,การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17,ตุลาคม2560,หน้า 337-343
 • วัชรีวรรณ แสงน้อย, ณภัทร ศรีนวล,(มีนาคม 2561),การจัดเส้นทางขนส่ง โดยใช้วิธีเซฟวิ่งอัลกอรึทึ่ม กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 1173-1181
 • ศุภาพิชญ์ ดำนาคแก้ว,ณภัทร ศรีนวล,(23 มีนาคม 2561),การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นในการคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษาแผนกส่งออก บริษัท XXX จำกัด,การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3,มีนาคม 2561,หน้า 348-351
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • สิทธิโชค สินรัตน์,รพี อุดมทรัพย์,อดุลย์ นงภา,ณภัทร ศรีนวล,(2018),ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลดต้นทุนในการกระจายสินค้าของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า,การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พฤศจิกายน 2561,หน้า 438-444
 • Napat Srinual, Jorn Mehnen, and Rapee Udomsub,(2020),Multi Criteria Supplier Selection from Social Aspects in Thai Tyre Rubber Industry,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 168-187