หน้าหลัก - คณะบริหารธุกิจ มหาวิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

     

ยินดีต้อนรับสู่คณะบริหารธุรกิจ
 

 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 "จิตอาสา เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อสังคม"

กิจกรรม "20 ปี มฉก."

ด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดจัดงานครบรอบ 20 ปี
ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 คณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดสัมนาในหัวข้อ
"โลกเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน/จีนเข้าสู่ยุคเปลี่ยนโฉม" ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร โดยจำหน่ายบัตรในราคา 200 บาท
ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือจองบัตรเข้างาน ได้ที่ คุณจรรพร  บุญแต่ง โทร. 02-312-6300 ต่อ 1514, 1440

 โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555  ณ ห้อง 1-402 
อาคารอำนวยการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการได้รับอนุญาตแล้ว ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นับได้ 12ชม.

ผู้ทำบัญชี (บัญชี3.30 ชม. อื่นๆ 9.30 ชม.) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 10ชม.)

**สนใจติดต่อ 081-2780262,089-1431188  อัตราค่าอบรม 1,900.-/หลักสูตร

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจรรพร  บุญแต่ง โทร. 02-312-6300 ต่อ 1514, 1440

อบรมหลักสูตร การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับผู้บริหาร

          โดยความร่วมมือ ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย กับ คณะบริหารธุรกิจ 

เพื่่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ

และยังศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ จัดอบรมในวันหยุดราชการ รวม 60 ชั่วโมง

เริ่มเรียน พฤษภาคม 2554 รายละเอียดคลิก  ใบสมัคร

ดาวน์โหลด ฟ้อนต์มาตรฐานราชการไทย 13 ฟ้อนต์ ที่นี่ 
        mm2          

             ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เมธี รัชตะวิศาล ซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำปี53 จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

            เป็นอาจารย์ผู้ดูแลให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการ "การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน" จัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย และได้รับรางลัง 1 ใน 5 ที่มสุดท้ายติดต่อกัน 3 ปี

        with          

             ขอแสดงความยินดี กับ นายทศพร อมรทรรศ์ นักศึกษาสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสร้างเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
อ่านต่อ 
 

           PongPhoto       

             ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์พงษ์ จงจิตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขระดับจังหวัดยะลา

            สภาที่ปรึกษาระดับจังหวัดและระดับอำเภอมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและรับผิดชอบ

 1. เสนอแนะการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ และการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา

2. วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และความเสมอภาค

3. รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดยะลาและอำเภอในพื้นที่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ

 อ.เจริญศักดิ์  แซ่จึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในหัวข้อ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการธุรกิจในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง  (Process Improvement)”  ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2554  รายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม hot_icon

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ ใน 3 โครงการ คือ 1) ผู้เรียนเป็นสำคัญ...หัวใจในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนของครู 2) Active Learning วิถีแห่งการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษายุคใหม่ 3) Yi Wu Model : ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียว... อย่างที่เข้าใจ   รายละเอียด

 ขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบรนด์ให้ก้าวหน้า สร้างธุรกิจให้ก้าวไกลสไตล์ SMEsในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 สนใจติดต่อ 02-312-6300 ต่อ 1514, 1484 (คุณจรรพร) 1179, 1217, 1632 (คุณคมคาย) ภาพกิจกรรม

 ร่วมช่วยเหลือคุณตา คุณยาย ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 คลิกดาวน์โหลด

 ขอเลื่อนการบรรยายทางวิชาการเรื่อง"จีนโฉมใหม่ที่ใครๆ ต้องเหลียวมอง"(เป็นวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 9:00 - 12:30 น. ณ ห้อง 1-402 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ)

 บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทยางกันรั่วกันซึม เปิดรับสมัคร น.ศ.ที่กำลังสำเร็จการศึกษาประจำปี 2553 อ่านต่อ

 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมพิเศษ "นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 25" อ่านต่อ


บริการวิชาการ

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง"ASEAN Economic Community(AEC) 2015 : วิกฤตหรือโอกาสทองของศูนย์ Logistics ไทย - โลก"

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ภาพบรรยากาศ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มฉก. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด การผลิต การจัดการทุน และการบริหารจัดการกลุ่ม ให้กับผู้ประกอบการ OTOP เมื่อ 24-25 ม.ค. 54 อ่านต่อ 

 ขอเชิญฟังสัมมนา "โอกาสธุรกิจโลจิสติกส์ไทยก้าวไกล เชื่อมโยงจีน-อาเซียน" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 เปิดแล้ว!!! หลักสูตร CCNA Discovery จาก Cisco Network Academy โครงการจัดสอนหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากลจาก Cisco อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  hot_icon

 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ทฤษฎีเศรษฐกิจหมาน้อย" นำแผงลอยจีนสู่บริษัทข้ามชาติได้อย่างไร .....ในวันศุกร์ที่ 7พ.ค.53 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ คลิกดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลดงานสัมมนา "SMEs ไทยเกาะติดตลาดจีนสู่ทางรวย" 16 ธ.ค. 52 คลิกดาวน์โหลด

 งานจัดการความรู้(KM)โดยคณะแพทย์ศิริราช คลิกดาวน์โหลด

 โครงการสัมมนาจับตา จีนจัดทัพ SMEs จีน คลิกดาวน์โหลด


หลักสูตรเปิดใหม่

 

 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 โครงการทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (Chinese Program) hot_icon

กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาปริญาโท หลักสูตร MBA ศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี ระหว่าง 9 - 14 พ.ย. 54 ายละเอียด   

นักศึกษาปริญาโท หลักสูตร MM ศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี ระหว่าง 29 ก.ย. 54- 3 ต.ค. 54 ายละเอียด

 อ.เจริญศักดิ์  แซ่จึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ/เสริมทักษะอาชีพ:  นักวิเคราะห์ระบบและ Web Master  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554  รายละเอียด

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 54 อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมงาน Big Cleaning Dayที่ บางพลัด ภาพกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ "Safe Sex SaveYou SaveMe" โดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์  ศุกระฤกษ์ ภาพกิจกรรม  

 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปช่วยสอนคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ภาพกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 อ.สาริยา  นุชอนงค์ และอ.เมธี  รัชตวิศาล นำตัวแทนนักศึกษาไปประกวดมารยาทไทย ภาพกิจกรรม

 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 ภาพกิจกรรม

 นักศึกษาสาขาการตลาด ดูงานที่ บ.เซเรบอส ผู้ผลิตซุปไก่สกัดและรังนก ตรา "แบรนด์" ภาพกิจกรรม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...